Aranyszájú Szent János beszéde a házasságról

Egy bizonyos bölcs férfi, amikor felmérte, hogy melyik áldások a legfontosabbak így válaszolt: a feleség és férj, akik jól megértik egymást. (Sirák fia 25:1) Egy másik helyen ezt hangsúlyozta: Szép, ha két jóbarát egymást kísérgeti, de még szebb, ha ezt férj és feleség teszi. (Sirák fia 40::23) Kezdettől fogva Isten Gondviselésében a férfi és nő egységét tervezte, és a kettőről egyként beszélt: férfinek és nőnek teremtette őket, és nincs se férfi se nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. (Gal. 3:28) Nincs más kapcsolat, amely olyan közeli mint a férfi és nő kapcsolata, ha annyira egységben vannak, mint amennyire kell lenniük. Amikor áldott Dávid gyászolta Jonatánt, aki egy lélek volt vele, mivel hasonlította össze szeretetük nagyságát? Barátságod több volt nekem az asszonyok szerelménél. (2Sám 1:26) Az effajta szeretet ereje valóban erősebb mint bármily szenvedély; más vágyak lehetnek erősek, de egyedül ez nem gyengül soha. Ez a szeretet (érosz) mélyen bele van ágyazva belső lényünkbe. Általunk észrevétlenül a férfi és a nő testét egymáshoz vonzza, mert kezdetben a nő a férfiból jött létre, és a férfitól és nőtől más férfiak és nők jöttek létre. Látod mennyire közel van ez az egység, és hogy miként teremtette ezt Isten gondviselésszerűen egy természetből? Megengedte Ádámnak, hogy elvegye Évát, aki több volt mint a nővére vagy lánya; saját teste volt! Isten az egész emberi fajt az eredet ezen egy pontjából indította. Másrészt nem tervezte a nőt külön a férfitól, máskülönben a férfi úgy tekintene a nőre mint valami tőle alapvetően különböző dologra. Nem engedte meg azt sem, hogy a nő gyermeket hordjon ki férfi nélkül; ha ez volna a helyzet, önálló lenne. Ehelyett mint a fa ágai, egy tőről fakadván, egy férfi, Ádám lett az egész emberiség alapjává, akiben benne van a férfi és a nő is, és így ellehetetlenítette, hogy a férfiak és nők önállóak legyenek. Később megtiltotta a férfiaknak, hogy elvegyék nővéreiket és lányaikat, hogy a szeretetünk ne csak a család tagjaira korlátozódjék, és így tartózkodjék az emberiség többi részétől. Mindez Krisztus szavaiban benne van: kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket. (Máté 19:4)

A férj és feleség szeretete az az erő, amely összetartja a társadalmat. A férfiak fegyvert ragadnak és akár kockára teszik életüket ezért a szeretetért. Szent Pál nem beszélne ilyen komolyan erről a témáról ok nélkül; miért mondaná, feleségek, legyetek engedelmesek férjeiteknek, ahogy az Úrnak? Mert ha kiegyensúlyozottság uralkodik, akkor a gyerekek jól vannak nevelve, a háztartás rendben van tartva, és a szomszédok, barátok és rokonok dicsérik az eredményt. Nagy előnyök származnak ebből, a családoknak és a rendeknek egyaránt. Ha ez, ugyanakkor, másképpen van, minden zavart lesz és megfordul. Amikor egy hadsereg tábornokai megértik egymást, minden renden zajlik, de ha nem, akkor minden zavaros lesz. Ugyanez áll fenn itt is. A harmónia kedvéért, ezért ezt mondta: feleségek, legyetek engedelmesek férjeiteknek, mint az Úrnak.

Feltételezzük akkor, hogy a férjnek kell elfoglalnia a fő helyét és a nőnek pedig a testét, és hallgassuk mit jelent a „főség”: mert a férj a feleség feje, ahogy Krisztus az Egyházé, és Ő a testnek megmentője. Ezért ahogy az engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek a nők a férjnek mindenben. Vegyük észre, hogy miután kimondja, hogy a férj feje a nőnek, mint Krisztus az Egyháznak, egyből azt mondja, hogy az Egyház az Ő teste, és hogy Ő a Megváltója. A fej az, amely fenntartja a test jólétét. A többi levelében Pál lefektette a testi szerelem alapjait és kijelölte mind a férjnek mind a feleségnek megfelelő helyét: a férjnek a vezető és biztosító szerepet, és a feleségnek pedig az alázatosság helyét. Ezért ahogy az Egyház engedelmeskedik Krisztusnak – és emlékezzünk, hogy az Egyház férjekből és feleségből is áll – a feleségek legyenek engedelmesek mindenben férjeiknek, úgy ahogy Istennek.

Most tehát hallottátok, hogy mennyire fontos az engedelmesség; dicsértétek és csodáltátok Pált, hogy mennyire összetartja életünket, ahogy ezt el is várhatjuk egy csodálandó és lelki embertől. Jól tettétek. De most figyeljetek arra mit vár el tőletek, mert nem fejezte be ezzel a példával. Férjek, szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus szerette az Egyházat. Láttátok a szükséges mennyiségű engedelmességet; most hallgassátok meg, mennyi a szükséges mennyiségű szeretet. Azt akarod, hogy a feleséged engedelmes legyen mint ahogy az Egyház Krisztusnak? Akkor legyen feladatod ugyanaz a gondviselés és gondoskodás, amellyel Krisztus tartja fenn az Egyházat. És még ha szükségesség válik, hogy életed add feleségedért, igen, és ha akár ki kell állnod és keresztül kell menned bármilyen szenvedésen, ne utasítsd vissza. Még ha keresztül is mész mindezen, soha sem lesz annyi, amennyit Krisztus tett. Valaki olyanért áldozod fel magad, akivel össze vagy kapcsolódva, de Ő felajánlotta Magát valakiért, aki hátat fordított Neki és gyűlölte Őt. Ugyanígy, akkor, tiszteljétek ti is feleségeteket, ahogy Ő tisztelte az Egyházat azzal, hogy felajánlotta magát neki, aki hátat fordított, aki gyűlölte, visszautasította és megalázta Őt. Ezt a köteléket nem fenyegetéssel vagy erőszakkal vagy terrorral vagy bármi ilyesmivel érte el, hanem kifogyhatatlan szeretetén keresztül. Még ha látod, hogy lekicsinyel téged feleséged vagy ha megvet és kigúnyol téged, akkor is képes leszel engedelmessé tenni őt gondoskodással, kedvességgel és iránta kimutatott tisztelettel. Nincs nagyobb befolyásoló tényező mint a szeretet köteléke, különösen a férj és feleség között. Egy szolgát meg lehet tanítani az engedelmességre félelmen keresztül, de még ő is, ha túlzottan provokálják, hamarosan keresni fogja szökésének alkalmát. De valakinek a társa az életben, gyermekeinek anyja, minden örömének forrása, sohasem félelem és fenyegetések miatt kell, hogy ragaszkodjon hanem a szeretet és a türelem miatt. Miféle házasság lehetséges, ha a feleség fél férjétől? Miféle kielégülést kaphat a férj, ha úgy él a feleségével mintha az egy szolga volna és nem egy szabad akaratú nő? Szenvedj el bármit a kedvéért, de sohase alázd meg, mert Krisztus sem tette ezt az Egyházzal. /…/

Pál pontosan leírta a férjeknek és feleségeknek, hogy melyik a számukra illő viselkedés: a nőnek úgy kell tisztelnie a férfit mint a fejet és a férfinek pedig úgy kell szeretnie a feleséget mint a saját testét. De hogyan lehet ezt az állapotot elérni? Ezt tisztázni kell; most el fogom mondani, hogy hogyan. Akkor érjük el, ha nem függünk a pénztől, hanem mindenek felett az erényekért küzdünk, ha Isten félelmét Johnchrysostomtartjuk a szemünk előtt. Amit Pál mond a következő fejezetben a szolgáknak, ránk is érvényes. „…hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, jutalomban részesíti az Úr.”(Ef 6:8) Szeresd feleségedet nem annyira önmagáért, hanem inkább Krisztusért. Ezért mondja, legyetek engedelmesek, ahogy az Úrnak. Tegyél mindent az Úr kedvéért, az iránta való engedelmességben. Ezek a szavak elegendőnek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy meggyőzzenek arról, hogy az összetűzéseket és a nézeteltéréseket kerüld el. Egy férjnek sem szabad elhinnie bármilyen gyanúsítgatást, amit egy harmadik személytől hall a feleségével kapcsolatban, és ez vica versa; egy feleség se figyelje indokolatlanul a férje jövését és menését, feltéve, ha mindig is gyanú felett állt. És mi van akkor, ha az egész napot a munkáddal és a barátaiddal töltöd, az estét pedig a feleségeddel, de még így is elégedetlen és több idődet szeretné? Ne bosszankodj a panaszain, szeret téged, nem viselkedik abszurd módon. Panaszai az irántad való forró szeretetből fakadnak és félelemből. Igen, fél, hogy ellopják tőle a hitvesi ágyat, hogy valaki megfosztja őt a legnagyobb áldástól, hogy valaki elveszi tőle azt, aki számára a fő.

Egy feleség sohasem nyaggathatja férjét: „Te lusta gyáva, nincs semmi ambíciód! Nézd a rokonainkat és a szomszédainkat; sok pénzük van. Feleségeiknek több van mint nekem.” Egy feleség se mondjon ehhez hasonlókat; a nő férjének teste, és nem ő diktál a fejének, hanem elfogad és engedelmeskedik. „De miért kellene a szegénységet állnia?”- fogják kérdezni. Ha szegény, akkor vigasztalja őt az, ha azokra gondol, akik még szegényebbek. Ha igazán szereti a férjét, sohasem beszél így vele, hanem az, hogy a közelében van többet ér számára, mint a világ összes aranya… Rendezzétek be a házatokat rendesen és józanul. Ha a vőlegény megmutatja feleségének, hogy nem lel örömet világi javakban, és nem törekszik rájuk, a házasságuk mentes marad azoktól a gonosz hatásoktól, amelyek manapság oly népszerűek. Őrizkedjenek az erkölcstelen zenétől és tánctól, amely manapság oly divatos.

Tisztában vagyok vele, hogy sok ember azt gondolja, hogy nevetséges az, hogy ilyen tanácsot adok; de ha hallgatsz rám, meg fogod érteni a józan életstílus előnyeit, ahogy egyre több idő telik el. Többé nem fogsz nevetni rajtam, hanem azon fogsz nevetni ehelyett, ahogy az emberek buta gyermek vagy részeges férfi módjára élnek. Mi a feladatod tehát? Távolítsd el az életedből a szégyenletes, erkölcstelen és sátáni zenét, és ne kerülj olyan emberek közé, akik élvezik az effajta kicsapongó szórakozást. Amikor a menyasszonyod látja életmódodat, azt fogja mondani: „Csodás! Milyen bölcs ember az én férjem! Ezt a múló életet semminek tekinti: azért vett el, hogy gyermekeinek jó anyja legyek és háztartásának okos vezetője.” Az ilyen élet keserű lesz-e egy fiatal menyasszonynak? Csak talán a legrövidebb ideig, amíg rá nem jön, hogy milyen örömteli így élni. Vissza fogja nyerni egyszerűségét, ha te is visszanyered tiedet. Ne kapcsolódj bele üres beszélgetésekbe: senkinek sem használ a túl sok beszéd. Ha a feleségednek tanácsot adsz, mindig kezdd azzal, hogy elmondod, mennyire szereted őt. Semmi sem fogja őt ilyen jól meggyőzni, hogy elfogadja szavaid bölcsességét, mint az, hogy őszinte törődésből beszélsz hozzá. Mondd meg neki, hogy meg vagy győződve, hogy a pénz nem fontos, és hogy csak a rablók szomjaznak rá állandóan, hogy őt jobban szereted az aranynál. És valóban, egy intelligens, diszkrét, vallásos fiatal nő többet ér a világ összes pénzénél. Mutasd meg neki, hogy értékeled a társaságát és tartsd többre az otthonlétet a kintlétnél. Dicsérd őt barátaid és gyermekeid társaságában. Imádkozzatok együtt otthon és járjatok templomba; ha hazaérkeztek, kérdezzétek egymást az olvasmányok és az imák jelentéséről. Ha szegénység övez benneteket, emlékezzetek Péterre és Pálra, akiknek több dicsőség jutott mint bármely királynak vagy gazdagnak, bár életüket éhségben és szomjúságban töltötték. Emlékeztessétek egymást, hogy az életben semmitől sem kell félni, csak attól, hogy megsértitek Istent. Ha ilyen a házasságotok, tökéletességetek versengeni fog a legszentebb szerzetesekével.

Ha a tökéletes dolgokat kutatjuk, a másodlagos dolgok követni fogják ezeket. Az Úr mondja – „ezért ti első sorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Máté 6:33) Miféle személy lesz az ilyen szülők gyermeke? Miféle személyek lesznek azok, akik velük kapcsolatban állnak? Nem lesznek végtére is számtalan áldásnak részesei? Mert általában a gyermekek a szülők jellemét kapják és a szülők vérmérsékletében formálódnak, ugyanazokat szeretik, amit a szüleik és hasonló dolgokért fáradoznak. Ha ily módon rendezzük életünket és szorgalmasan tanulmányozzuk a Szentírást, találni fogunk leckéket, hogy irányítsanak mindenben, amire szükségünk van!

Advertisements

5 thoughts on “Aranyszájú Szent János beszéde a házasságról

 1. Charisma says:

  Gyönyörű és köszönöm. Mi a forrása ennek az írásnak?

 2. biboros says:

  Reblogged this on Bíboros and commented:
  chrysosthomos

 3. […] Aranyszájú Szent János beszéde a házasságról. […]

 4. H.Gy. says:

  Ez Aranyszájú Szent János egy nagyon szép beszéde, 20. homíliája az Efezusiakhoz írt levélhez. Görög eredetiből lefordította már Bugár István. Megjelent itt: J. Meyendorff, A házasság misztériuma, Kairosz KIadó, 2009. 108-140. Mindig érdemes inkább az eredi nyelvből fordítani az ilyen jellegű szövegeket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: